Trang Chủ Marketing Online Code f12 xóa Group trên Facebook

Code f12 xóa Group trên Facebook

4 phút đọc
0
0
29
var deleteAllGroupMembers = (function () {
var deleteAllGroupMembers = {};
// the facebook ids of the users that will not be removed.
// IMPORTANT: add your own facebook id here so that the script
will not remove yourself!
var excludedFbIds = [‘1234′,’11223344’]; // make sure each id is
a string!
var usersToDeleteQueue = [];
var scriptEnabled = false;
var processing = false;deleteAllGroupMembers.start = function() {
scriptEnabled = true;
deleteAll();
};
deleteAllGroupMembers.stop = function() {
scriptEnabled = false;
};

function deleteAll() {
if (scriptEnabled) {
queueMembersToDelete();
processQueue();
}
}

function queueMembersToDelete() {
var adminActions =
document.getElementsByClassName(‘adminActions’);
console.log(excludedFbIds);
for(var i=0; i<adminActions.length; i++) {
var gearWheelIconDiv = adminActions[i];
var hyperlinksInAdminDialog =
gearWheelIconDiv.getElementsByTagName(‘a’);
var fbMemberId =
gearWheelIconDiv.parentNode.parentNode.id.replace(‘member_’,”);
var fbMemberName =
getTextFromElement(gearWheelIconDiv.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByClassName(‘fcb’)[0]);

if (excludedFbIds.indexOf(fbMemberId) != -1) {
console.log(“SKIPPING “+fbMemberName+’ (‘+fbMemberId+’)’);
continue;
} else {
usersToDeleteQueue.push({‘memberId’: fbMemberId,
‘gearWheelIconDiv’: gearWheelIconDiv});
}
}
}

function processQueue() {
if (!scriptEnabled) {
return;
}
if (usersToDeleteQueue.length > 0) {
removeNext();

setTimeout(function(){
processQueue();
},1000);
} else {
getMore();
}
}

function removeNext() {
if (!scriptEnabled) {
return;
}
if (usersToDeleteQueue.length > 0) {
var nextElement = usersToDeleteQueue.pop();
removeMember(nextElement.memberId,
nextElement.gearWheelIconDiv);
}
}

function removeMember(memberId, gearWheelIconDiv) {
if (processing) {
return;
}
var gearWheelHref =
gearWheelIconDiv.getElementsByTagName(‘a’)[0];
gearWheelHref.click();
processing = true;
setTimeout(function(){
var popupRef = gearWheelHref.id;
var popupDiv =
getElementByAttribute(‘data-ownerid’,popupRef);
var popupLinks = popupDiv.getElementsByTagName(‘a’);
for(var j=0; j<popupLinks.length; j++) {
if (popupLinks[j].getAttribute(‘href’).indexOf(‘remove.php’)
!== -1) {
// this is the remove link
popupLinks[j].click();
setTimeout(function(){
var confirmButton =
document.getElementsByClassName(‘layerConfirm uiOverlayButton
selected’)[0];
var errorDialog =
getElementByAttribute(‘data-reactid’,’.4.0′);
if (confirmButton != null) {
if (canClick(confirmButton)) {
confirmButton.click();
} else {
console.log(‘This should not happen memberid: ‘+memberId);
5/0;
console.log(gearWheelIconDiv);
}
}
if (errorDialog != null) {
console.log(“Error while removing member “+memberId);
errorDialog.getElementsByClassName(‘selected layerCancel
autofocus’)[0].click();
}
processing = false;
},700);
continue;
}
}
},500);
}

function canClick(el) {
return (typeof el != ‘undefined’) && (typeof el.click
!= ‘undefined’);
}

function getMore() {
processing = true;
more = document.getElementsByClassName(“pam uiBoxLightblue
uiMorePagerPrimary”);
if (typeof more != ‘undefined’ && canClick(more[0]))
{
more[0].click();
setTimeout(function(){
deleteAll();
processing = false;
}, 2000);
} else {
deleteAllGroupMembers.stop();
}
}

function getTextFromElement(element) {
var text = element.textContent;
return text;
}

function getElementByAttribute(attr, value, root) {
root = root || document.body;
if(root.hasAttribute(attr) && root.getAttribute(attr)
== value) {
return root;
}
var children = root.children,
element;
for(var i = children.length; i–; ) {
element = getElementByAttribute(attr, value, children[i]);
if(element) {
return element;
}
}
return null;
}
return deleteAllGroupMembers;
})();
deleteAllGroupMembers.start();

// stop the script by entering this in the console:
deleteAllGroupMembers.stop();

Tải thêm bài liên quan
Tải thêm bằng Tuấn Hợp
Tải nhiều hơn Marketing Online

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Bảo vệ: Tổng Hợp Công Cụ Reup Youtube

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. …