Phần mềm lách bản quyền youtube FFmpeg và những câu lệnh thường dùng

0
345

I. FFMPEG là gì?

FFmpeg là một thư viện có rất nhiều tiện ích cho việc xử
lý video. Tính năng nổi bật nhất có lẽ là khả năng
encode/decode nhiều video format khác nhau, giúp convert qua
lại nhiều định dạng video. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng
FFmpeg để cắt một đoạn video, crop video, chụp lại các frame và
xuất ra dạng hình ảnh,… Điều đó với các bạn dùng Windows thì có
khối phần mềm để làm, nhưng nếu bạn muốn làm những việc sau,
bạn buộc sẽ cần dùng đến FFmpeg:

 • Convert qua lại các định dạng video flv, mp4, avi,…
 • Convert đồng loạt các video trong các thư mục khác nhau.
 • Cắt một đoạn trong các video.
 • Tự động convert video từ mp4, avi sang flv (hoặc ngược lại)
  mỗi khi upload chúng lên server.
 • Chụp screenshot, crop và tự động chụp screenshot làm
  thumbnail từ 1 frame bất kì của video khi video vừa được upload
  lên.

II. Hướng dẫn sử dụng FFMPEG đơn giản

 • Chuyển đổi định dạng video:

Công thức:

ffmpeg -i <đường dẫn tệp tin> <đường
dẫn output>

Trong đó:

_ffmpeg là định danh chương trình

_-i : định nghĩa input file

Ví dụ:

◊ Chuyển đổi MOV sang FLV:

ffmpeg -i movie1.mov movie1.flv

◊ Chuyển đổi Mpeg sang FLV:

ffmpeg -i movie1.mpeg movie1.flv

◊ Chuyển đổi AVI sang FLV (kích thước 500×500):

ffmpeg -i movie1.avi -s 500×500
movie1.flv

-s : kích thước của video output

◊ Chuyển đổi 3GP to FLV (xóa tiếng, chỉ lấy hình):

ffmpeg -i movie1.3gp -sameq -an
movie1.flv

◊ Chuyển đổi MPEG sang 3GP:

ffmpeg -i movie1.mpeg -ab 8.85k -acodec libamr_wb -ac
1 -ar 16000 -vcodec h263 -s qcif movie2.3gp

 -acodec : định dạng audio

  libarm_wb : tên lib arm

-ac : audio chanel kênh phát sóng của audio 1 mono 2 stereo

-ar : audio bitrate số bit âm thanh trên 1 giây

-vcodec : định dạng video

h263,h264 : tên lib định dạng của video

qcif: là định dạng video theo tỷ lệ khung hình

◊ FFV1 Encoding:

ffmpeg -i -vcodec ffv1 -an output.mov

◊ Chuyển đổi flv sang mpg:

ffmpeg -i myvideo.flv -ar 22050 -b 500 -s 320x240
myvideo.mpg

 • Chuyển định dạng audio

_Chuyển đổi aac sang mp3 giữ nguyên các thông tin:

ffmpeg -i audio1.aac -ar 22050 -ab 32 -map_meta_data
audio1.mp3:audio1.aac audio1.mp3

_Chuyển đổi WMV sang MP3: ffmpeg -i audio1.wmv
audio1.mp3

_Chuyển đổi AMR sang MP3: ffmpeg -i audio1.amr -ar 22050
audio1.mp3

_Chuyển đổi FLV sang MP3: ffmpeg -i movie.flv -vn -acodec
copy movie.mp3

 • Chuyển một loạt hình ảnh có sẵn thành video và
  ngược lại

ffmpeg -f image2 -i image%d.jpg video.mpg

_Trong đó image%d.jpg thay thế cho một danh sách các
hình ảnh cần chuyển đổi: image1.jpg, image2.jpg …

_Ngược lại chuyển 1 video thành ảnh: ffmpeg -i
video.mpg image%d.jpg

_Chuyển đoạn video thành ảnh động .gif, lưu ý là ảnh này chưa
nén nên cũng tương đối nặng: ffmpeg -i video_origine.avi
gif_anime.gif

 • Gắn âm thanh vào đoạn video không
  tiếng

ffmpeg -i son.wav -i video_origine.avi
video_finale.mpg

_Điểm quan trọng ở câu lệnh này là độ khớp hình với tiếng theo
ý định của người chuyển.

 • Cắt đoạn trong video

_Nếu bạn có một video có thời lượng 45 giây, nhưng bạn muốn rút
ngắn nó xuống còn 40 giây thì bạn có thể sử dụng lệnh sau

ffmpeg -i yourvideoname.mp4 -ss 00:00:45 -codec copy
-t 40 outputclip.mp4

 • Thêm ảnh nền vào tập tin audio

_Bạn hãy di chuyển ảnh nền mà bạn muốn thêm vào tập tin audio
vào cùng thư mục “bin” của FFmpegTool và sử dụng lệnh sau để
gán vào.

ffmpeg -loop 1 -i inputimage.jpg -i inputaudio.mp3
-c:v libx264 -c:a –strict experimental -b:a 192k -shortest
outputfile.mp4

_Nếu bạn có những tập tin video theo từng phần và bạn muốn nối
chung lại thành 1 tập tin video duy nhất, bạn có thể tiến hành
như sau.

_Di chuyển các tập tin video cần nối vào thư mục “bin” của
FFmpegTool Mở Notepad lên và nhập đường dẫn tập tin theo cú
pháp như hình dưới

Khi nhập xong, hãy lưu lại thành tập tin TXT như
“file-list.txt” chẳn hạn. Sau đó nhập vào lệnh sau:

ffmpeg -f concat -i file-list.txt -c copy
outputfile.mp4

ffmpeg -i in.mp4 -framerate 25 -loop 1 -i logo.png
-filter_complex "[1:v] fade=out:st=30:d=1:alpha=1 [ov];
[0:v][ov] overlay=10:10 [v]" -map "[v]" -map 0:a -c:v libx264
-c:a copy -shortest out.mp4

-filter_complex : hiệu ứng của video và audio, [1:v] lấy
input logo.png (1 index của logo trong câu lệnh, v: video vd
[0:a] thì trong đó 0 là index và a là audio tức audio của
video); fade=out:st=30:d=1:alpha=1 di chuyển trong 30px 1s có
alpha di chuyển bằng 1, overlay vị trí hiển thị của logo.

Bài tiếp mình sẽ nói rõ những câu lệnh thường dùng trong biên
tập Video đối với dân MMO Youtube. Theo dõi nhé!

FFmpeg và những câu lệnh thường dùng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here